ÚjdonságokKapcsolódó címekE-mail küldésVissza a kezdő oldalra

 

L.K. QUALITY
MINITAB
PROCESSMODEL
TECHSMITH
TANFOLYAMOK
ARCHÍVUM
REFERENCIÁK

címmel jelent meg a Minőség és Megbízhatóság című szaklapban a Minitab KeepingTAB 31. számának
"Six Sigma enigma - Taking the Mystery out of the Methodology"
című cikke, melyet Várkonyi Gábor fordított magyarra.

 

A Hat Szigma információáramláson alapuló módszertan, amely - a pénzügyileg mérhető eredményeket állítva a középpontba - a veszteségek csökkentésére, a vevői elégedettség növelésére és a folyamatok fejlesztésére törekszik. A Hat Szigma módszert a Motorola Corporation fejlesztette ki az 1980-as években, manapság már a kiválóság és a hatékonyság világszínvonalának mértéke. Leginkább a General Electric és az AlliedSignal széles körben publikált sikerei következtében ismerik.

A matematikai statisztikában a "szigma" a szórást jelöli. A Hat szigma módszer a folyamatjavítás egyik eszközeként a szórás csökkentésére törekszik. Nevezetesen: a szigmát a folyamat teljesítményének mérésére használják olyan szempontból, hogy mennyire sikerült a hibamentes eredményt elérnünk. A hiba mindaz, ami kiváltja a fogyasztó elégedetlenségét, például a vevői elvárásokat nem tejesítő termék, a gyenge minőségű szolgáltatás vagy a nagy ár.

A Hat szigma minőségszinten működő vállalat 1 millió termékéből mindössze 3,4 hibás; más szavakkal: munkája 99,99966%-ban hibamentes. A mai vállalatok legtöbbje a 2 és 3 szigma közötti szinten dolgozik. Ha a minőségi színvonalat sikerül ennél magasabbra emelni, akkor nem csak a fogyasztók lesznek elégedettebbek, hanem költségmegtakarítás is jelentkezik a veszteségek és az újramegmunkálás arányának csökkentése, illetve a ciklusidő rövidülése révén.

A Hat szigma módszertan azonban nem csupán a gyártási és a műszaki folyamatokra vonatkozik. Sikeres alkalmazása érdekében a szervezetet gyakorlatilag valamennyi szempontból felül kell vizsgálni: az adminisztrációtól a pénzügyekig, hogy meghatározhatók legyenek a kimenet optimalizálásának és a teljesítmény fejlesztésének lehetőségei. A projekt céljainak és a határidőknek a megállapításához terveket kell készíteni. A legtöbb vállalat olyan hosszú tervet dolgoz ki, amely körvonalazza a jelenlegi teljesítményszinttől a Hat szigma teljesítményszintig vezető utat, és tartalmazza a rövid távú, kézzel fogható célokat is.
Ha egy vállalat belekezd a Hat szigma programba, a siker egyik feltétele, hogy képes legyen az elképzeléseket tartalmazó információt és a szervezeti célkitűzéseket hatékonyan megismertetni az alkalmazottakkal. A siker szempontjából kritikus a legfelső vezetőség elkötelezettsége és a vállalatirányítás egyetértése. Ideális esetben az összes alkalmazottat megfelelő oktatásban kell részesíteni, hogy mindenki egy nyelvet beszéljen és vállalatszerte azonos legyen a szemlélet. Ki kell alakítani a helyi viszonyoknak megfelelő eszközöket és technikákat, és mindenkinek ugyanazon célok érdekében kell munkálkodnia. Vannak vállalatok, amelyek a tervek támogatására külön infrastruktúrát hoznak létre, valamint a célkitűzések megvalósításán alapuló jutalmazási és elismerési rendszert is bevezetnek az alkalmazottak ösztönzésére. A vállalat vezetőségének hajlandónak kell lennie arra, hogy megadja a teameknek a szükséges eszközöket és felhatalmazást ahhoz, hogy napi tevékenységük során alkalmazzák a Hat szigma elveit. Minden egyes alkalmazottnak magának kell felmérnie, hogyan segítheti a vállalatot a saját munkaterületén végzett fejlesztésekkel. Az egyéni minőségcélokat össze kell kapcsolni a vállalati szintű minőségfejlesztési célkitűzésekkel.

Olyan projektek kiválasztására kell törekedni, amelyek elősegítik a vállalati szintű terv megvalósítását. Gondos tervezést igényel a projekt mérete is:
egyrészt biztosítson jelentős előnyöket a vállalat
számára, másrészt legyen irányítható méretű és ésszerű időtartamú. A gyakorlatban legtöbbször valamilyen kézzelfogható szervezeti teljesítményre koncentrálnak,
előírva például a hibaszám vagy a ciklusidő csökkentését. Sok vállalat előszeretettel választ olyan projekteket, amelyen legalább 100 ezer dolláros megtakarításhoz vezetnek. Biztosítani kell azonban a cél eléréséhez szükséges erőforrásokat és eszközöket is. Ezekbe beletartozik többek között a munkaerő, az oktatás és a vezetői jóváhagyás.

A fejlesztésre kiválasztott folyamattal kapcsolatban meg kell határozni a konkrét problémát, valamint a célt, illetve az elérendő kívánatos állapotot. Meg kell állapítani az előrehaladás mértékét, és el kell végezni a költség-hozam elemzését. Ezt követően kerül sor a teljes folyamatábra megrajzolására a műveleti lépések jelenlegi sorrendjének tisztázásához, illetve a függő változók meghatározásához az egyes lépéseken belül. Ez az elemzés lehetővé teszi a teljes folyamat dokumentálását, és jó alkalmat teremt a félreértések tisztázásához is. Minden műveleti lépést osztályozni kell aszerint, hogy milyen a hatása a kimenetre (kritikus, jelentős, csekély). Programot kell készíteni olyan stratégia meghatározásához, amely a folyamatot a jelenlegi állapotából statisztikailag szabályzottá teszi, és összehangolja a vállalat Hat szigmás céljaival.

Ezután következik a folyamattal kapcsolatos adatok gyűjtése több forrásból (selejt- és hibajelentések, termelési eredmények, termékvisszahívások stb.). A mérési rendszer pontosságának megállapításában segít a MINITAB statisztikai szoftver mérőrendszer-analízis (Gage R& R) funkciója. A begyűjtött adatok feldolgozásával meg lehet állapítani a trendeket. A MINITAB által biztosított eszközök - Pareto-diagram, ok-okozati diagram, szóráselemzés (ANOVA), regressziószámítás- segítségével meghatározhatók az ingadozás lehetséges kiváltó okai.

Ha a lehetséges a kulcsjellemzőket meghatároztuk, ezeket bemeneti változókként szabályozókártyák segítségével folyamatosan figyelemmel lehet kísérni. Az adatok statisztikai elemzése segítségével meghatározhatók azok a legfontosabb területek, amelyekre a folyamatfejlesztési erőfeszítéseket összpontosítani kell, mivel szabályozás nélkül káros hatásuk lehet a termék minőségére. Ebben a fázisban a speciális (nem véletlen) ingadozás is dokumentálható. Az oksági viszony kimutatásához használható a MINITAB kísérlettervezési (Design of Experiments, DOE) programja, ez kísérleti terveket hoz létre és értékel ki. A kísérlettervezés egyaránt figyelembe tudja venni a szabályozható és környezeti tényezőket, így a folyamat a vevő igénye szerint, a környezeti hatások figyelembevételével optimalizálható.

Ha sikerül megállapítani az ingadozás potenciális okait, a folyamat szabályozottá tétele érdekében akcióterveket kell kidolgozni és végrehajtani. Ilyenkor rendszerint elvégzik a tervezett tevékenység költség-nyereség elemzését. A folyamat fenntarthatóságának (stabilitásának) szemléltetésére szabályozókártyákat lehet használni, ezekben a MINITAB széles választékot kínál. A folyamat-ellenőrzési terv tartalmazza valamennyi, a folyamaton belüli ingadozás szabályozására alkalmazott elemet.

Amikor a folyamat már stabil, képességelemzést kell végezni a folyamatképesség meghatározása végett. A folyamatfejlesztéshez olyan fejlett problémamegoldó eszközök és technikák állnak rendelkezésre mint a kísérlettervezés (DOE), a szóráselemzés (ANOVA) és a regresszióanalízis.

A dokumentációban a folyamat változásaival együtt fel kell tüntetni a realizált nyereségeket is. Egy költség-nyereség elemzés jól feltárhatja a projektnek a szervezetre gyakorolt hatásait. Meg lehet határozni a további fejlesztési lehetőségeket, és a ciklus folytatódik.

A General Electric immár negyedik éve alkalmazza a Hat szigmát az üzleti élet összes területén, mindennapi munkamódszernek tekintve azt. Céljuk a termékek és a folyamatok kifejlesztése a Hat szigma eszköztárának és képességeinek a kezdettől való alkalmazásával, elkerülve az újratervezésből és az újramegmunkálásból eredő ráfordításokat. A General Electric a "Hat szigmára tervezve" megjelölést használja annak jelzésére, hogy a Hat szigma módszert alkalmazta a kezdeti tervezési fázisban.

Vállalatok, melyek MINITAB szoftvert alkalmaznak            Hat Szigma programjaikhoz:A vállalatok a világ miden táján használják a Hat szigmát. Európában a Gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) kezdeményezései által felkínált új növekedési lehetőségek kihasználása teszi ezt szükségessé. Ázsiában is gyorsan növekszik a Hat szigma gyakorlatát alkalmazó vállalatok száma. A vállalkozások felismerték, hogy a világpiacon csak akkor maradnak versenyképesek, ha a minőségfejlesztési gyakorlatot szervesen beépítik a vállalati stratégiába. Az egyetemek és főiskolák világszerte ugyancsak belátták, milyen fontos megismertetni a hallgatókkal a minőségfejlesztési programokban használt olyan alapvető eszközöket és módszereket, mint a Hat szigma. Dr. Joe Voelkel, a Rochesteri Műszaki Intézet Minőségügyi és Alkalmazott Statisztikai Központjának tanszékvezetője szerint: "Azt hiszem, hogy a Hat szigma szemléletmódjának beépítése az oktatási programba, felhívja a hallgatóink figyelmét, milyen hatalmas lehetőségei vannak a folyamatfejlesztésnek. A Hat szigma szemlélete képes egybeötvözni minden, a folyamatok jellemzésére és fejlesztésére használatos, a tanfolyamainkon hangsúlyozottan oktatott módszert. Ezért a jövőben is elengedhetetlennek tartjuk a Hat szigma oktatását."

Megerősíti ezt dr. Robert Gee is, a Nemzeti Minőségirányítási Továbbképző Intézet elnöke és társalapítója, aki a munkáltatók szempontjából mutatott rá a Hat szigma módszerre kiképzett szakemberek alkalmazásának előnyeire: "A Hat szigma olyam ernyőszerű szemléletet nyújt, amely hatékonyan hozzájárul a vállalatok megfelelőségi, szabályozási és statisztikai elemzési igényeinek kielégítéséhez. A helyes eszközök, mint a MINITAB és a Hat szigma együtt összefüggő módszert alkotnak a minőség- és folyamatfejlesztéshez."

A tökéletesítéshez azonban időre és elkötelezettségre van szükség. A Hat szigma program nem képes máról holnapra megváltoztatni az üzletmenetet. A Hat szigma olyan kezdeményezés, amely a szervezettől - de legfőképp a vezetőségtől - hosszú távú befektetést igényel időben és erőfeszítésekben egyaránt. Az eszközök és a módszerek hatékony megvalósítása nagy előnyökkel jár mind a vevők, mind a vállalati alkalmazottak számára.

ARCHÍVUM                                     

 

 

MINITAB statisztikai szoftver

Copyright © L.K.Quality Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Bt. Minden jog fenntartva.
1475 Budapest, Postafiók 172. 1104. Budapest, Kada-köz 11., Tel./Fax: 262-04-12.
Kérjük, hogy ötleteiket, észrevételeiket, tanácsaikat juttassák el hozzánk.